Thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu thành phố Long Xuyên

 • Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu thành phố Long Xuyên.

  1. Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây lắp đường Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

      - Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục đường Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật.

      - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày – Kể cả ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật.

  2. Tên công trình: Nâng cấp các tuyến đường Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Thiện Thuật, Huỳnh Thúc Kháng, Đinh Công Tráng, Quách Thị Trang, Thái Phiên. Đề Tám (Nguyễn Trường Tộ - Hàm Nghi), Cường Để, Nguyễn Ngạc, Nguyễn Lữ.

  3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2019 (trong giờ hành chính).

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên, địa chỉ: Số 20-22 Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 0296.3845001.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

  9. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi (đối với trường hợp đặt cọc) (Người ký thư bảo đảm đảm dự thầu phải là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng , tổ chức tài chính hay người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền).

  10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2019.

  11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2019


Các thông báo đã đưa