Thông báo mời thầu

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

 •  

  Tên bên mời thầu: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

  1. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây lắp.

      - Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp thuộc dự án: Nâng cấp đường số 3, 4 Khu công nghiệp Bình Hòa.

  2. Tên công trình: Nâng cấp đường số 3, 4 Khu công nghiệp Bình Hòa.

  3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2019 (trong giờ hành chính).

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 02, đường số 20, ấp Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296.3943570 – 0296.3952655; Fax: 0296.3943623.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

  9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2019.

  10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2019.Các thông báo đã đưa