Thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

 • Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên;

  Gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại + nén tĩnh và tháo dỡ công trình cũ.

  Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại của trường tiểu học Lương Thế Vinh;

   Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày;

  Dự án: Trường tiểu học Lương Thế Vinh;

  Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Long Xuyên;

  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

  Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2019 (trong giờ hành chính);

  Địa điểm: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên, số 20 – 22 đường Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. ĐT: 0296.38412414; fax: 0286.3846174;

  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

  Bảo đảm dự thầu: 150.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng);

  Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc bảo chi;

  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2019;

  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2019


Các thông báo đã đưa