Thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

 • Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên;
  Gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
  Nội dung chính của gói thầu: Thi công đường số 18 cặp Thành đội Long Xuyên;
  Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;
  Dự án: Đường số 18 cặp Thành đội Long Xuyên;
  Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Long Xuyên;
  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;
  Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2019 (trong giờ hành chính);
  Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên, địa chỉ: đường Nguyễn Hoàng, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 02963.841589, Fax: 02963.842983;
  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);
  Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng);
  Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc bảo chi;
  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2019;
  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2019


Các thông báo đã đưa