Thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới

 • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới;

  Gói thầu số 11: Thi công xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);

   Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục còn lại thuộc công trình Cải tạo và nâng cấp trụ sở ủy ban huyện ủy Chợ Mới;

   Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày;

  Dự án: Cải tạo và nâng cấp trụ sở ủy ban huyện ủy Chợ Mới;

  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và huyện;

  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

  Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2018 (trong giờ hành chính);

  Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới. Số 07A Nguyễn Trung Trực, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; ĐT: 02963 611411.

  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

  Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng);

  Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc);

  Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2018;

  Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2018.

   

   

   

   

   Các thông báo đã đưa