Thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

 • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên;
  Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).
  Dự án: Trường trung học cơ sở Phan Văn Trị;
  Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính);
  Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính)
  Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 104 (ngày 06 tháng 6 năm 2018)
  Nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên thông báo với nội dung sau:
  Hủy Thông báo mời thầu gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dự án Trường trung học cơ sở Phan Văn Trị, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  * Lý do: Danh mục thiết bị phòng bộ môn không phù hợp (được sự chấp thuận của UBND thành phố Long Xuyên tại Văn bản số 2255/UBND-KT ngày 08 tháng 6 năm 2018).


Các thông báo đã đưa