Thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới

 • Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới.
  1. Tên gói thầu: Gói thầu số 20: Thi công xây lắp hạng mục: Khối hành chính quản trị; cải tạo 06 phòng học (điểm chính khu A); cải tạo 08 phòng học (điểm chính khu B); Cải tạo 08 phòng học (điểm chính khu C); Hạ tầng kỹ thuật (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ).
      - Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Khối 06 phòng học, cải tạo hàng rào.
      - Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày – Kể cả ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật.
  2. Tên công trình: Trường tiểu học “A” Long Kiến điểm chính (Long Định), xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
  3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh + ngân sách huyện.
  4.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018(trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới, địa chỉ: Số 07A, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, điện thoại: 02963.611.411.
  8. Giá bán 01 bộ HSMT:2.000.000 đồng.
  9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi (đối với trường hợp đặt cọc) (Người ký thư bảo đảm đảm dự thầu phải là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng , tổ chức tài chính hay người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền).
  10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 25tháng 6năm 2018.
  11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6năm 2018


Các thông báo đã đưa