Thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

 • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên;
  Gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (dành chó nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).
  Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị;
   Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;
  Dự án: Trường trung học cơ sở Phan Văn Trị;
  Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh An Giang;
  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;
  Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2018 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính);
  Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên. Số 20-22, đường Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02963.845001;
  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);
  Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng);
  Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc;
  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2018;
  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2018


Các thông báo đã đưa