Thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới

 • Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới.
  1. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây lắp hạng mục: Khối 06 phòng học (xây mới), Khối 04 phòng học (xây mới); Khối 14 phòng học (cải tạo); Khối 08 phòng học (cải tạo) + Cổng + Hàng rào + Nhà xe giáo viên + SLMB.
      - Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục: Khối 06 phòng học (xây mới), Khối 04 phòng học (xây mới); Khối 14 phòng học (cải tạo); Khối 08 phòng học (cải tạo) + Cổng + Hàng rào + Nhà xe giáo viên + SLMB.
      - Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày – Kể cả ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật.
  2. Tên công trình: Trường trung học cơ sở Long Kiến.
  3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh + ngân sách huyện.
  4.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2018(trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới, địa chỉ: Số 07A, đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, điện thoại: 02963.611.448.
  8. Giá bán 01 bộ HSMT:2.000.000 đồng.
  9. Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Mọt trăm hai mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi (đối với trường hợp đặt cọc) (Người ký thư bảo đảm đảm dự thầu phải là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng , tổ chức tài chính hay người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền).
  10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2018.
  11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2018


Các thông báo đã đưa