Thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc

 • Tên bên mời thầu:Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc.
  1. Tên gói thầu:Gói thầu số 10: Thi công xây lắp hạng mục hàng rào, sân bãi; nhà vệ sịnh giáo viên; nhà vệ sinh học sinh; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh.
  -  Nội dung chính của gói thầu:Thi công xây lắp hạng mục hàng rào, sân bãi; nhà vệ sịnh giáo viên; nhà vệ sinh học sinh; nhà xe giáo viên; nhà xe học sinh.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
  2. Tên dự án:Trường trung học cơ sở Trương Gia Mô.
  3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh +Ngân sách thành phố Châu Đốc.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT:từ 07 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2018 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành HSMT:Văn phòng Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc, tầng 4, trụ sở khối cơ quan ban ngành, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, Điện thoại: 02963.550848, Fax: 02963.867258.
  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)   
  9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc bảo chi (đối với trường hợp đặt cọc) (Người ký thư bảo đảm đảm dự thầu phải là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng , tổ chức tài chính hay người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền)
  10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng  6 năm 2018.
  11. Thời điểm mở thầu:10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2018


Các thông báo đã đưa