Thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

 •  

  Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên;
  Gói thầu số 14: Thi công xây lắp.
  Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp các hạng mục công trình;
   Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày;
  Dự án: Khu hành chính xã Mỹ Khánh;
  Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Long Xuyên;
  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;
  Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính);
  Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư và Xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên. Số 20-22, đường Lý Tự Trọng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02963.845001;
  Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);
  Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng);
  Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc;
  Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2018;

  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2018Các thông báo đã đưa