Thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới

 • Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới.
  1. Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Thi công xây lắp khối 06 phòng học, cải tạo khối 04 phòng (khối số 04), cổng, hàng rào – nhà bảo vệ và san lấp mặt bằng.
      - Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp khối 06 phòng học, cải tạo khối 04 phòng (khối số 04), cổng, hàng rào – nhà bảo vệ và san lấp mặt bằng.
      - Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày – Kể cả ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật.
  2. Tên công trình: Trường trung học cơ sở Tấn Mỹ.
  3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh + ngân sách huyện.
  4.Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2018(trong giờ hành chính).
  Nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới thông báo điều chỉnh với nội dung sau:
   - Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2018(trong giờ hành chính).
  - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 31tháng 5năm 2018.
  - Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 5năm 2018


Các thông báo đã đưa