Văn bản chủ trương
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33/QĐ-BTC Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ tài chính về việc ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt
16/2003/QH11 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
38/2009/QH12 Luật sửa đổi số 38/2009/QH12
61/2005/QH11 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005
53/HD-SKHĐT-TTTĐ Hướng dẫn số 53/HD-SKHĐT-TTTĐ ngày 29/6/2011 của Sở kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về trình tự đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh an giang
482//NNPTNT-TC-KH&ĐT-KBNN 09/06/2011 Văn bản số 482/NNPTNT-TC-KH&ĐT-KBNN ngày 09/6/2011 của Liên ngành Kế hoạch và Đầu tư - Tài Chính - Nông nghiệp - Kho Bcạ nhà nước về việc Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết
26/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC 13/04/2011 Thông tư liên tịch số 26/2011/BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
03/TT-BXD 06/04/2011 Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫnn hoạt động kiễm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
19/TT/2011/BTC 14/02/2011 Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính về Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thụộc nguồn vốn Nhà nước
800/QĐ-TTg 04/06/2010 Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Kết quả 1 - 10 của 21 kết quả.
1 | 2 | 3