Giới thiệu
      Hệ thống thông tin Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang là phần mềm cung cấp các thông tin về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời là nơi giúp các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện dự án từ khi có chủ trương đầu tư cho đến khi thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng.

      Để bảo đảm khai thác hiệu quả phần mềm trong công tác điều hành quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010 về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy chế này làm cơ sở giúp các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ khai thác và vận hành phần mềm.

      Phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang khi đưa vào vận hành là một trong những bước đột phá đầu tiên trong cả nước về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và quản lý điều hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác điều hành các dự án đầu tư trực tuyến.